شرایط و مدارک لازم جهت فروش اقساطی

  
 


شرایط مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده وام/تسهیلات 

ماده الف:

1-این تسهیلات به افراد شاغل (شغل آزاد جواز کسب دار ،رانندگان دارای برگه سبز و کارت هوشمند ،کارمندان رسمی ، مستمری بگیران،کارمندان قراردادی و تمامی کسانی که دارای هر مدرک شغلی می باشند ) تعلق می گیرد.

2-وام گیرنده و ضامنین باید معوقات بانکی و چک برگشتی سوء اثر نشده نداشته باشند.

مدارک وام گیرنده:

 1. داشتن ماده “الف” برای وام گیرنده الزامیست.
 2. دفترچه افتتاح حساب با حداقل موجودی 1/000/000 ریال به نام شخص وام گیرنده
 3. اصل و ۲ سری کپی کارت ملی جدید(در صورت نداشتن کارت ملی جدید ،برگه ثبت نام کارت ملی)و تمام صفحات شناسنامه
 4. آخرین قبض منزل (ساکنان منازل سازمانی نامه محل سکونت و اجاره نشینها اصل و کپی اجاره نامه  )
 5. کپی کارت پایان خدمت
 6. کارمند رسمی وقراردادی (سفته  + فیش حقوقی ماه قبل و  پرینت ۳ ماهه حقوق واریزی با مهر بانک)
 7. آزاد (سفته  +در صورت داشتن حساب جاری  پرینت سه ماهه +کپی جواز کسب)
 8. رانندگان(کپی مجوز شغلی+کپی برگه سبز وسیله نقلیه در صورت بنام وام گیرنده بودن)

ضامن کارمند  رسمی :

 1. دفترچه افتتاح حساب با حداقل موجود 500/000 به نام شخص ضامن
 2. صل و ۲ سری کپی کارت ملی جدید(در صورت نداشتن کارت ملی جدید ،برگه ثبت نام کارت ملی)و تمام صفحات شناسنامه
 3. فیش حقوقی ماه قبل با 60 درصد خالص دریافتی (معادل قسط وام) وحکم کارگزینی+ پرینت ۳ ماهه حساب حقوقی با مهر بانک
 4. در صورت داشتن چک حقوقی  (پرینت ۳ ماهه حساب جاری  با مهر بانک)
 5. در صورت نداشتن چک حقوقی ارائه گواهی کسر اقساط  الزامیست با نظر رئیس شعبه
 6. اجاره نشینها کپی اجاره نامه و مالکین کپی سند منزل

ضامن کارمند قراردادی:

 1. کارمندان قراردادی حداقل سابقه 5 سال (کپی قراردادو اصل قرارداد)
 2. پرینت سابقه بیمه
 3. اصل و ۲ سری کپی کارت ملی جدید(در صورت نداشتن کارت ملی جدید ،برگه ثبت نام کارت ملی)و تمام صفحات شناسنامه
 4. فیش حقوقی ماه قبل با 60 درصد خالص دریافتی (معادل قسط وام) + پرینت ۳ ماهه حساب حقوقی با مهر بانک
 5. پرینت ۳ ماهه فعال چک با مهر بانک مربوطه ،داشتن دسته چک صیادی برای کارمندان قردادی الزامیست
 6. اجاره نشینها کپی اجاره نامه و مالکین کپی سند منزل

ضامن مستمری بگیران:

 1. دفترچه افتتاح حساب با حداقل موجود 500/000 ریال به نام شخص ضامن
 2. اصل و ۲ سری کپی کارت ملی جدید(در صورت نداشتن کارت ملی جدید ،برگه ثبت نام کارت ملی)و تمام صفحات شناسنامه
 3. فیش حقوقی ماه قبل با 60 درصد خالص دریافتی (معادل قسط وام) + پرینت ۳ ماهه حساب حقوقی با مهر بانک
 4. ارائه گواهی کسر اقساط  الزامیست با نظر رئیس شعبه
 5. اجاره نشینها کپی اجاره نامه و مالکین کپی سند منزل

 ضامن کاسب:

 1. اصل و ۲ سری کپی کارت ملی جدید(در صورت نداشتن کارت ملی جدید ،برگه ثبت نام کارت ملی)و تمام صفحات شناسنامه
 2. کپی پروانه کسب معتبر،همراه داشتن اصل جواز کسب هنگام تشکیل پرونده برای تطبق با کپی پروانه الزامیست
 3. دسته چک و پرینت ۳ ماهه فعال با مهر بانک
 4. اجاره نشینها کپی اجاره نامه و مالکین کپی سند منزل
 5. کپی اسناد دارایها (کپی سند خودرو،سندمنزل و…) برای ارائه به بانک جهت اعتبار سنجی

 

 توضیحات :

 1. توجه داشته باشید نظر نهایی در مورد مدارک وام گیرنده و ضامنین با رئیس تسهیلات و رئیس شعبه می باشد.
 2. تحویل مدارک اولیه متقاضی وضامنین به شعبه بدون نیاز به حضور ضامنین جهت بررسی میزان اعتبار تخصیصی واخذ استعلامات مورد نیازانجام میپزیرد.
 3. متقاضی میتواند باارائه قبض سپرده بلندمدت خودوشخص دیگری در نزد بانک که اصل و فرع وام/تسهیلات را پوشش دهد ،علاوه بر دریافت سود ،بدون نیاز به وثائق و ضامن اقدام نماید.
 4. اصل مدارک برای تطبیق با کپی الزامیست مانند جوازکسب-کارت ملی-شناسنامه-اجاره نامه بنگاهی-برگه سبز
 5. در صورت کارمند نبودن متقاضی اسناد دارایها (کپی سند خودرو،سندمنزل و…)بعنوان مستندات برای بانک ارائه شود.
 6. ضامنین دسته چک صیادی ازهر بانک از استان مربوطه بدون خط خوردگی متن و حواله کرد باشد.
 7. میبایست سن ضامنین حداقل 18 وحداکثر بعد از اتمام تسهیلات ۶۵ سال باشد.
 8. حضورمتقاضی و ضامنیین  در شعبه الزامیست و متقاضی و ضامنیین باید ثبت  ثنا داشته باشند  .(برای ثبت ثنا به دفاتر دادگستری وبرای  راهنمایی آن به پایین سایت تعاونی مارکت مراجعه کنید)
 9. تعداد ضامنین برحسب مبلغ تسهیلات بانظر رئیس تسهیلات و رئیس شعبه متغیر میباشد.(بستگی به حقوق خالص،مستندات ارائه شده برای متقاضی+ میانگین حساب جاری فعال + نسبت به کسر حقوق ارائه شده میباشد. (60درصد خالصی دریافتی حقوق معادل قسط وام)

   مستمری بگیران تامین اجتماعی

 شرایط خرید اقساطی برای مستمری بگیران تامین اجتماعی

الف- متقاضیانی می تواند از شرایط اقساطی استفاده نماید که مستمری بگیر تأمین اجتماعی باشد. 2/000/000 تومان حقوق ماهیانه دریافت کند تا مبلغ 1/200/000 تومان از هر قسط ماهیانه را میتواند پشتیبانی کند)

ج- سن مستمری بگیر نباید بالای 70 سال باشد.
د- مبلغ خرید کالا برای هر مستمری بگیر (تأمین اجتماعی) مبلغ 15/000/000 تومان با احتساب کارمزد می باشد.
ه- به جز دریافت وکالت برداشت ماهیانه اقساط از مستمری بگیر تأمین اجتماعیتوسط بانک رفاه باید شخص دیگری نیز یک فقره چک صیادی به مبلغ اصل کالا +کارمزد بابت پشتوانه (ضمانت) کالاهای خریدار شده به فروشگاه تعاونی مارکتارائه دهد. (حساب جاری شخص ضامن باید دارای کارکرد حساب – بدون مسدودی –بدون برگشتی باشد)
و- فروشگاه تعاونی مارکت دو قرارداد در دو نسخه با متقاضی (مستمری بگیر تأمین اجتماعی) که دارای شرایط (الف – ب – ج) منقعد می کند.
قرارداد اول فی مابین متقاضی (مستمری بگیر تأمین اجتماعی)، بانک رفاه و فروشگاه تعاونی مارکت صورت می پذیرد.
قرارداد دوم فی مابین فروشگاه تعاونی مارکت، مستمری بگیر تأمین اجتماعی و ضامن متقاضی صورت می پذیرد.
ز- در صورتیکه ضامن، شخص مستمری بگیر تأمین اجتماعی باشد و شرط (ب) رانیز رعایت کند میتواند تا سقف 30/000/000 تومان کالا با احتساب کارمزد دریافت کند.
چ- این شرایط در حال حاضر مختص استان اصفهان می باشد و حضور مستمری بگیر و ضامن در فروشگاه برای عقد قرارداد الزامیست.
م- کپی و اصل کارت ملی وشناسنامه مستمری بگیر و ضامن برای عقد قرارداد الزامیست .

جهت یادآوری

قیمت کلیه کالا در روش اقساطی بصورت الاحساب می باشد و متقاضی قیمت کالا را در زمان تحویل به قیمت روز دریافت می نماید ودر صورت داشتن ماتفاوت یا بلعکس از پیش پرداخت آن کسر یا اضافه می گردد.  

   

خرید با چک بانکی (صیادی)

  شرایط خرید متقاضیان با چک بانکی (صیادی )

الف- متقاضی می تواند از شرایط چک استفاده نمایدکه، مشتری قدیمی وخوش حساب ویا معرف ایشان شخص مورد قبول تعاونی مارکت(مجموعه انفورماتیک وموبایل شهر) باشد . (با ارتباط از طریق تلفن (33613210-33623534-031)یا واتساپ از کارشناسان مربوطه اجازه ادامه روند خرید را در خواست نمایید )
ب- این شرایط مختص استان اصفهان می باشد و در حال حاضر حضور خریدار و ضامن برای امضاءقرارداددر فروشگاه الزامیست.
ج- برای هر قسط از متقاضی چک صیادی دریافت می شود.(جاری بدون برگشتی و مسدودی حساب)

د- در صورت نیاز به ضامن با تشخیص کارشناسان تعاونی مارکت برای عقد قرارداد شماره حساب و مشخصات ضامن را برای استعلام حساب کامل وارد نمایید.
ه- کپی و اصل کارت ملی وشناسنامه خریدار و ضامن برای عقد قرارداد الزامیست .
و- حضور خریدار و ضامن برای امضاءقرارداد در فروشگاه الزامیست.