محاسبه گر

مبلغ وام/تسهیلات حداقل 5 میلیون تومان و حداکثر 100 میلیون تومان می باشد.